Polityka prywatności i warunki korzystania

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników witryny terapianowoczesna.pl ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną terapianowoczesna.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami)– zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Mateusz Buda Bieńczycka 15e 31-860 Kraków prowadzący działalność gospodarczą “Mateusz Buda” NIP 6783199994 REGON 522948982
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest:
 • e-mail: kontakt@terapianowoczesna.pl
 • nr telefonu 516600273
 • Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej michalpasterski.pl  oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.
 • W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
 • Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą poniżej) oraz zrozumienie ich treści.
 • W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.

§2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

 • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 • Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.
  1. W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.
  3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z administratorem.
 • Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
 • Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3 Cele przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych

 • Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  1. zapewnianie obsługi użytkowników,
  2. zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych,
  4. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
  5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
 • Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.

§4 Udostępnianie danych

 • Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np. usługi dostarczania subskrybowanych wiadomości lub obsługi panelu klienta). Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  2. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.
 • terapianowoczesna.pl jako administrator danych w rozumieniu przepisów RODO może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28 RODO.
 • W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
 • Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

§5 Metody kontroli przez Użytkownika

 • Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@terapianowoczesna.pl Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 • Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

§6 Prawo do wniesienia skargi

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§7 Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Korzystając z witryny użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Polityce plików cookies”. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z witryny. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza witryna działać będzie jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

§1 Pojęcie plików „cookies” i ich przeznaczenie

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
 2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), co umożliwia brak konieczności ponownego logowania na każdej z podstron witryny,
  • tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
  • dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

§2 Rodzaje wykorzystywanych plików „cookies”

 1. Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
  1. Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  2. Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
 2. Szczegółowy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
  1. Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na niezbędność do realizacji usługi (w tym pliki niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub jej funkcji i pliki funkcjonalne – bez nich serwis będzie działać w pełni prawidłowo, jednakże niemożliwym będzie dostosowanie go do preferencji użytkownika)
  2. Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na ich pochodzenie (w tym pliki własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona i pliki zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
  3. Pliki „cookies” wyróżniane ze względu na ich przeznaczenie (w tym pliki służące konfiguracji, bezpieczeństwu i niezawodności serwisu, uwierzytelnianiu, reklamie czy dostosowaniu wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika).

§3 Dane osobowe

 1. Stosownie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.
 2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§4 Zmiana ustawień dot. plików „cookies” i ich usuwanie

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą witrynę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) dla lepszego funkcjonowania. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z naszą polityką plików cookies oraz polityką prywatności

Warunki korzystania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej. Strona internetowa terapianowoczesna.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) zawiera treści informacyjne oraz usługi komunikacyjne świadczone przez Mateusza Buda Kałuży 27 32-067 Tenczynek (zwanego dalej “Autorem”). Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania. Kontynuowanie dostępu i korzystania ze Strony internetowej wymaga wyrażenia zgody na te warunki.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na jakiekolwiek warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo kontynuować dostępu i korzystania ze Strony internetowej.

Rozdział 1. Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności. Niniejsza strona nie stanowi źródła porady medycznej.

Treści na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a Autorem. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy osób lub szkody wyrządzone w mieniu, wynikłe ze stosowania jakiegokolwiek produktu, informacji, koncepcji lub instrukcji zawartych w materiałach udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem lub na Stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie dowolnej treści lub funkcji Strony internetowej, w tym niniejszych warunków korzystania a wszelkie takie modyfikacje będą obowiązywać niezwłocznie po wprowadzeniu modyfikacji takiej treści lub funkcji Strony internetowej lub warunków korzystania. Użytkownik zobowiązuje się do okresowego przeglądania niniejszej umowy w celu zapoznania się z takimi modyfikacjami, a kontynuowanie dostępu lub korzystania ze Strony internetowej będzie wiążącym prawnie dowodem zaakceptowania najbardziej aktualnej wersji Warunków korzystania obowiązującej w momencie dostępu lub korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej. Z TEGO POWODU PROSIMY O PRZEANALIZOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ZA KAŻDYM RAZEM KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Rozdział 2. Linki do innych stron, reklamy.

Strona internetowa zawierać linki do innych stron internetowych będących własnością osób trzecich. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników i nie stanowią aprobaty jakichkolwiek treści zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem takich stron internetowych osób trzecich. Autor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych. Autor nie przegląda, nie kontroluje ani nie monitoruje materiałów zamieszczonych na jakichkolwiek stronach internetowych osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zawartości, dokładności czy zasadności takich materiałów na stronach internetowych osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mogą zawierać informacje na temat zastosowań produktów które nie zostały zatwierdzone przez organy regulujące w Państwa jurysdykcji. Ponieważ Autor nie kontroluje ani nie aprobuje takich informacji, Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść lub prowadzenie takich stron internetowych osób trzecich, jak również za transakcje lub interakcje z takimi stronami.

Państwa dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których odsyłają linki zamieszczone na Stronie internetowej oraz korzystanie z nich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich podlega stosownym warunkom korzystania określonym dla tych stron internetowych, w tym odnośnych polityk ochrony prywatności ustanowionych przez operatorów takich stron. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykorzystywania linków do Strony internetowej w taki sposób, że są one związane z reklamą lub sugerują aprobatę jakiejkolwiek organizacji, produktu lub usługi. Użytkownik zgadza się nie umieszczać linków do Strony internetowej na jakichkolwiek witrynach, które rozsądna osoba uznałaby za oszczercze, obsceniczne, napastliwe, rażąco obraźliwe lub złośliwe. Użytkownik zobowiązuje się nie „ramkować” Strony internetowej lub jakichkolwiek treści na niej zawartych i  zobowiązuje się nie tworzyć na jakimkolwiek serwerze żadnej kopii jakiejkolwiek części Strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się nie wyświetlać ani nie używać logo lub znaków towarowych Autora w jakikolwiek sposób bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Jeśli Autor zdecyduje się umieścić na Stronie internetowej reklamy osób trzecich, reklamy takie będą mogły zawierać linki do innych stron internetowych. O ile nie określono inaczej, umieszczenie takich reklam na Stronie internetowej nie stanowi aprobaty jakiegokolwiek wyrobu ani nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego zawartości, dokładności czy legalności jakichkolwiek materiałów zawartych w reklamach umieszczonych na Stronie internetowej lub do których odsyłają linki zamieszczone w takich reklamach.

Rozdział 3. Kompletność umowy.

NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ CAŁOŚĆ UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ terapianowoczesna.pl W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I JAKIEJKOLWIEK TREŚCI ZAWARTEJ NA TEJ STRONIE.