Regulamin

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną terapianowoczesna.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami)– zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Mateusz Buda prowadzący działalność gospodarczą “Mateusz Buda” NIP 6783199994 REGON 522948982 Bieńczycka 15e 31-860 Kraków

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

e-mail: kontakt@terapianowoczesna.pl

nr telefonu 516600273

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. posiadać połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 3. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej, aktywne konto poczty e-mail.
 4. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail, w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 5. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługodawca oferuje następujące usługi:

-konsultacja psychologiczna

Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.

Warunki nabywania usług

W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:

imię

adres e-mail,

numer telefonu,

oraz dokonać zapłaty.

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Usługodawca nie jest płatnikiem VAT.

Honorowane są płatności elektroniczne (Przelewy24) lub przelew na konto Usługodawcy: Numer konta: 69 1870 1045 2078 1074 0805 0001 Nest Bank, Mateusz Buda. NIP: 6783199994, REGON: 522948982.

Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:a) drogą mailową na adres kontakt@terapianowoczesna.pl ,b) drogą pocztową na adres: Mateusz Buda, Bienczycka 15e/112, 31-860 Kraków.
 3. Klient w reklamacji powinien wskazać:a) swoje imię i nazwisko,b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer zamówienia),c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 7. Reklamacje związane ze zbyt późnym zapisem na Webinar, wynikające z inicjatywy Klienta (krótszym niż 24 h przed organizacją poszczególnego webinaru) rozpatrywane będą negatywnie. Zapisów po ustalonym terminie Klient dokonuje na własną odpowiedzialność.
 8. Zwrotowi nie podlega dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwartepo dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2023 r.

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

 1. W gabinecie terapianowoczesna.pl przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem bądź coachem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach oferty gabinetu prowadzone są konsultacje psychologiczne oraz coachingowe. Konsultacje odbywają się w formie sesji online za pośrednictwem wcześniej uzgodnionego komunikatora.
 3. Konsultacje psychologiczne oraz coachingowe trwają do 60 minut. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.

§2 Poufność sesji i dobro Klienta

 1. Psycholog/coach zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychologa/coacha, ani przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 4.
 3. Psycholog/coach w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę z Klientem superwizji, w trakcie której omawia kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychologicznymi. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 4. W przypadku, kiedy w ocenie psychologa/coacha zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.
 5. Psycholog/coach może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.
 6. Psycholog/coach prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja psychologiczna/coachingowa lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych.
 7. Sesja może być nagrywana tylko i wyłącznie za obopólną zgodą
 8. Zarówno Klient, jak i psycholog/coach zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z psychologiem/coachem.

§3 Rezerwacja sesji i płatności

 1. Konsultacje psychologiczne oraz coachingowe można rezerwować za pośrednictwem formularza, który można znaleźć tutaj https://terapianowoczesna.pl/wspolpraca/
 2. Dane podane w formularzu kontaktu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do umawiania kolejnych wizyt.
 3. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego bądź innej uzgodnionej formy płatności
 4. Należność za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie gabinetu nie później niż na 24 godziny przez umówionym spotkaniem. W przypadku dokonania przelewu później niż na 24 godziny przed terminem wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres mailowy: kontakt@terapianowoczesna.pl
 5. Aktualny cennik usług znajduje się tutaj https://terapianowoczesna.pl/wspolpraca/

§4 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

 1. Za konsultację odwołaną przez Klienta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania psycholog/coach nie pobiera opłaty.
 2. Za konsultację odwołaną przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Klienta na spotkaniu bez uprzedniej informacji o absencji, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny konsultacji.

§5 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022 r. i może ulec zmianie.
 2. Klient korzysta z konsultacji na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Kraków, 04.02.2023 r.