Regulamin

§1 Usługi i jakość ich świadczenia

 1. W gabinecie terapianowoczesna.pl przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z psychologiem bądź coachem i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach oferty gabinetu prowadzone są konsultacje psychologiczne oraz coachingowe. Konsultacje odbywają się w formie sesji online za pośrednictwem wcześniej uzgodnionego komunikatora.
 3. Konsultacje psychologiczne oraz coachingowe trwają do 60 minut. W przypadku spóźnienia Klienta na sesję czas jej trwania nie ulega wydłużeniu.

§2 Poufność sesji i dobro Klienta

 1. Psycholog/coach zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Treść sesji pozostaje poufna i nie może być ujawniana osobom trzecim ani przez psychologa/coacha, ani przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 4.
 3. Psycholog/coach w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę z Klientem superwizji, w trakcie której omawia kwestie związane z prowadzonymi przez siebie procesami psychologicznymi. Superwizor jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 4. W przypadku, kiedy w ocenie psychologa/coacha zdrowie lub życie klienta i/lub osób z jego otoczenia jest zagrożone, ma on prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klienta osoby lub zawiadomić stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.
 5. Psycholog/coach może odmówić świadczenia usługi osobie, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jest agresywna lub naraża dobra osobiste terapeuty.
 6. Psycholog/coach prowadząc sesję online ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klient połączy się w celu innym niż konsultacja psychologiczna/coachingowa lub gdy pojawią się uzasadnione przesłanki, że znajduje się on pod wpływem środków psychoaktywnych.
 7. Sesja może być nagrywana tylko i wyłącznie za obopólną zgodą
 8. Zarówno Klient, jak i psycholog/coach zobowiązują się do przestrzegania zasady, że w trakcie trwania sesji w pomieszczeniu, w którym prowadzone jest spotkanie nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z psychologiem/coachem.

§3 Rezerwacja sesji i płatności

 1. Konsultacje psychologiczne oraz coachingowe można rezerwować za pośrednictwem formularza, który można znaleźć tutaj https://terapianowoczesna.pl/wspolpraca/
 2. Dane podane w formularzu kontaktu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do umawiania kolejnych wizyt.
 3. Za sesje prowadzone online płatności dokonać należy za pomocą przelewu tradycyjnego bądź innej uzgodnionej formy płatności
 4. Należność za sesję online powinna być zaksięgowana na koncie gabinetu nie później niż na 24 godziny przez umówionym spotkaniem. W przypadku dokonania przelewu później niż na 24 godziny przed terminem wizyty proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres mailowy: kontakt@terapianowoczesna.pl
 5. Aktualny cennik usług znajduje się tutaj https://terapianowoczesna.pl/wspolpraca/

§4 Zmiana i odwoływanie rezerwacji

 1. Za konsultację odwołaną przez Klienta nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania psycholog/coach nie pobiera opłaty.
 2. Za konsultację odwołaną przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania lub w razie nieobecności Klienta na spotkaniu bez uprzedniej informacji o absencji, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny konsultacji.

§5 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2022 r. i może ulec zmianie.
 2. Klient korzysta z konsultacji na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Kraków, 1.08.2022 r.